KVKK
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE ENPAMA LTD

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

Şirketimiz ile yapılan ürün ve hizmet alışverişlerinde, başvurular ve bilgilendirme talepleri esnasında, Enpama Reklam Ajansı Hizmetleri, Enpama E-Ticaret Hizmetleri, Enpama Sanal Sekreter Hizmetleri esnasında edinilen kişisel veriler; şirketimiz tarafından sunulmakta olan ürünleri ve hizmetleri geliştirmek, tercihler ve özgünleştirmek, stratejilerimizi ve pazarlama politikamızı yönetirken; kanunda belirtilen amaçlar ve sınırlar doğrultusunda işlenebilecektir.

Bilgilendirme Metni

Enpama Reklam Bilişim Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak,
müşterilerimizin Şirketimiz ile paylaştığı kişisel verilerin gizliliğine ve güvenliğine yüksek önem veriyoruz. Kişisel verileriniz yasal zorunlulukların yerine getirilmesi, hizmetin tarafınıza ulaştırılması, sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi veya Şirketimizin nettenal, Sanal Sekreter, eticaret, reklam ajansı ve benzeri hizmetlerini müşterilerimize sunabilmesi çerçevesinde toplanıp işlenebilmektedir.
Anayasa’dan ve diğer kanunlardan doğan özel hayatın gizliliği, kişisel temel hak ve özgürlükleri ile kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verinin Tanımı Kişisel veri, bireylerin kimliklerini belirli hale getirmeye elverişli her türlü bilgi olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda başta kimlik bilgileri, adres, telefon, plaka bilgileri gibi kişinin ailevi, sosyal ve ekonomik bilgileri de kişisel veri niteliğindedir.
2. Amaç ve Veri Sorumlusu
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından ve tayin ettiği hizmet sağlayıcılar vasıtası ile sizlere nettenal, Sanal Sekreter, eticaret, reklam ajansı ve benzeri hizmetlerini sunabilmek, kampanya ve diğer hizmetlerden haberdar etmek, hizmet güvenliği ve kalitesini korumak amacıyla işlenebilmektedir.
3. Kişisel Verilerin Edinilmesi
Kişisel verileriniz Kanun’da belirtilen hükümlere uyumlu olarak, Şirketimiz, iştiraklerimiz ya da sözleşme ilişkisi bulunan çözüm ortaklarımız gibi kanallar aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanır.
4. Kişisel Verilerin İşlenmesi
Edinilen kişisel veriler; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetleri geliştirmek, beğeni ve ihtiyaçlara paralel olarak özelleştirmek ve Şirketimizin iş stratejilerinin belirlemesi ve uygulaması amaçlarını gerçekleştirmek kapsamında; Kanun’da belirtilen amaçlar ve sınırlar doğrultusunda işlenebilmektedir. Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler, sadece işleme amaçları için kullanılmakta olup, gerekli süre boyunca muhafaza edilmektedir.
5. Kişisel Verilerin Muhafazası, İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
İşlenen kişisel verileriniz; sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, iş stratejilerinin oluşturulması ve ticari faaliyetlerin talepler doğrultusunda yürütülmesi gibi amaçlar doğrultusunda Şirketimizce, ana hissedarlarımıza ve grup şirketlerimize, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize ya da sözleşme ilişkisi bulunan çözüm ortaklarımıza sadece Kanun’nda belirtilen amaçlar ve sınırlar doğrultusunda aktarılabilecektir. Kişisel verilerin aktarılmasında, Kanun’dan doğan istisnalar saklı kalmak üzere kişisel veri sahibinin açık rızası aranmakta, kişisel veri sahibinin açık rızası olmayan veriler aktarılmamaktadır.
6. Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi
Bilgilendirme Metninin 3. bölümünde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz; kişisel verilerin işlenme amacı ortadan kalktığında ve her halükarda ilgili mevzuatın belirlediği saklama sürelerinin tamamlanması akabinde Şirketimiz tarafından silinmekte, erişimi kısıtlanmakta, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
7. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’da kişisel veri sahiplerinin hakları özetle aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir:
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun’a ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
8. İletişim Kanun’da belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurularınız için gerekli iletişim bilgileri: Enpama Reklam Bilişim Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres : Gülbahar Mah. Galata Deresi Cad. 25/6 (Eski No 27/6) Şişli İSTANBUL
Vergi Dairesi : Zincirlikuyu
Vergi No : 335 043 09 61
Ticaret Sicil No. : 820638
Mersis No. : 0335043096100015
Telefon : 0(212) 988 1919
E-mail : info@enpama.com